JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE U 2017. GODINI

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  Zajednica sportskih udruga Grada Lepoglave raspisuje

 JAVNI POZIV

ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU  JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE U 2017. GODINI

I.

Zajednica sportskih udruga Grada Lepoglave ( u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge  članice Zajednice, da prijave  programe / projekte koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Lepoglave za 2017. godinu.

II.

Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti:

 a.       NATJECATELJSKI SPORT – TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA

 1.      program sportske škole (program sportske obuke mladih-početnici),

2.      programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,

3.      program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta.

 

b.      REKREATIVNI  SPORT – PROGRAMI UDRUGA

 1.      Godišnji program sportsko – rekreativnih aktivnosti udruga

 III.

 Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve punopravne članice Zajednice sa sjedištem  na području grada Lepoglave , a koje temeljem Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

 IV.

 Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za

to predviđenim obrascima koji se dostavljaju svim članicama elektronskim putem ili se mogu preuzeti na Internet stranici Zajednice - www.lepoglavasport.com

Uz obrasce (opći obrazac i obrasci opisa programa i proračuna programa) potrebno je dostaviti:

 1.      Izvadak iz registra – preslika:

-   za udruge: izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili preslika važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske

2.      presliku isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba – trenera - koje će realizirati prijavljeni program (diploma o stručnoj osposobljenosti ili licenca za trenere)

3.      kopija zapisnika sa zadnje sjednice Skupštine kao i potvrdu da udruga djeluje u mandatu

4.      presliku obavijesti o upisu u Registar športskih djelatnosti

5.      potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija,

6.      potvrdu ili Rješenje o usklađenju Statuta sa Novim zakonom o udrugama

7.      potvrda o istinitosti i točnosti podataka

8.      opisni obrazac za programe i projekte u sportu – OS

9.      obrazac Proračuna programa i projekata u sportu – PRS

10.  potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, izdanu nakon objave javnog poziva

11.  izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

12.  uvjerenje nadležnog suda, ne starije od dvanaest (12) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe

 V.

 Za sufinanciranje programa iz čl.  II osiguran je  iznosu od 270.000,00 kn,  od čega:

1.      NATJECATELJSKI SPORT – TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA – 223.000,00 kn

2.      REKREATIVNI  SPORT – PROGRAMI UDRUGA. – 47.000,00 kn

Temeljem postojećih kriterija Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave povjerenstvo će vršiti odabir i izraditi prijedlog financiranja programa, a Izvršni odbor  temeljem čl. 38 Statuta  Zajednice donijeti  odluku o sufinanciranju Programa javnih potreba u sportu  za 2017. godinu.

 VI.

 Prijedlozi programa za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2017.

godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 11.03.2017

godine.

 Prijedlozi programa za JP u sportu Grada Lepoglave za 2017. god. predaju se na adresu:

 ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA LEPOGLAVE

Varaždinska 1

42250 LEPOGLAVA

 s napomenom:

 ''JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE U 2017. GODINI''

ili osobno u ured Zajednice.

 Za dodatne informacije obratiti se na telefon 098 806 370 ili e-mail: lepoglavasport@gmail.com

 VII.

 Sve udruge čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave u 2017. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

 

U Lepoglavi, 9.2.2017.                                                                    

 Predsjednik ZSUGL

                                                                                                                 Ivica Rudec

Print

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x