JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE U 2024. GODINI

Temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i odluke Izvršnog odbora od 27.12.2023. godine Zajednica sportskih udruga Grada Lepoglave raspisuje


JAVNI POZIV
ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE U 2024. GODINI
I.

Zajednica sportskih udruga Grada Lepoglave ( u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge članice Zajednice, da prijave programe / projekte koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Lepoglave za 2024. godinu.

II.
Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti:

a. NATJECATELJSKI SPORT – TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA

1. program sportske škole (program sportske obuke mladih-početnici),
2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
3. program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta.

b. REKREATIVNI SPORT – PROGRAMI UDRUGA

1. Godišnji program sportsko – rekreativnih aktivnosti udruga

III.

Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve punopravne članice Zajednice sa sjedištem na području grada Lepoglave , a koje temeljem Zakona o sportu (Narodne novine, broj 141/22) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u Evidenciju pravnih osoba u sportu.

IV.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za
to predviđenim obrascima koji se dostavljaju svim članicama elektronskim putem ili se mogu preuzeti na Internet stranici Zajednice - www.lepoglavasport.com
Uz obrasce (opći obrazac A, B, C, D, E i obrasci opisa programa OS i proračuna programa PRS) potrebno je dostaviti:

1. presliku isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba – trenera - koje će realizirati prijavljeni program (diploma o stručnoj osposobljenosti ili licenca za trenere)
2. kopija zapisnika sa zadnje sjednice Skupštine kao i potvrdu da udruga djeluje u mandatu
3. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, izdanu nakon objave javnog poziva
4. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od dvanaest (12) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.


V.

Za sufinanciranje programa iz čl. II osiguran je iznosu od 69.000,00 eur, od čega:
1. NATJECATELJSKI SPORT–TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA–26.500,00 eur
2. OPĆI TROŠKOVI NATJECATELJSKIH UDRUGA – 19.900,00 eur
3. SUFINANCIRANJE NAGRADA ZA RAD TRENERA – 13.300,00 eur
4. REKREATIVNI SPORT – PROGRAMI UDRUGA. – 9.300,00 eur
Temeljem postojećih kriterija Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave povjerenstvo će vršiti odabir i izraditi prijedlog financiranja programa, a Izvršni odbor temeljem čl. 38 Statuta Zajednice donijeti odluku o sufinanciranju Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu.

VI.

Prijedlozi programa za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2024.
godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 12.02.2024. godine.

Prijedlozi programa za JP u sportu Grada Lepoglave za 2024. god. predaju se na adresu:

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA LEPOGLAVE
Varaždinska 1
42250 LEPOGLAVA

s napomenom:

''JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE U 2024. GODINI''
ili osobno u ured Zajednice.


Za dodatne informacije obratiti se na telefon 098 806 370 ili e-mail: lepoglavasport@gmail.com

VII.

Sve udruge čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave u 2024. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.


U Lepoglavi, 2.1.2024.


Predsjednik ZSUGL
Dražen Novak
Print

Documents to download