JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE U 2021. GODINI

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i odluke Izvršnog odbora od 30.12.2020. godine Zajednica sportskih udruga Grada Lepoglave raspisuje


JAVNI POZIV
ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE U 2021. GODINI
I.

Zajednica sportskih udruga Grada Lepoglave ( u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge članice Zajednice, da prijave programe / projekte koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Lepoglave za 2021. godinu.

II.
Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti:

a. NATJECATELJSKI SPORT – TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA

1. program sportske škole (program sportske obuke mladih-početnici),
2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
3. program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta.

b. REKREATIVNI SPORT – PROGRAMI UDRUGA

1. Godišnji program sportsko – rekreativnih aktivnosti udruga
2. Sportske manifestacije – Državne seoske igre

III.

Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve punopravne članice Zajednice sa sjedištem na području grada Lepoglave , a koje temeljem Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

IV.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za
to predviđenim obrascima koji se dostavljaju svim članicama elektronskim putem ili se mogu preuzeti na Internet stranici Zajednice - www.lepoglavasport.com
Uz obrasce (opći obrazac A, B, C, D, E i obrasci opisa programa OS i proračuna programa PRS) potrebno je dostaviti:

1. presliku isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba – trenera - koje će realizirati prijavljeni program (diploma o stručnoj osposobljenosti ili licenca za trenere)
2. kopija zapisnika sa zadnje sjednice Skupštine kao i potvrdu da udruga djeluje u mandatu
3. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, izdanu nakon objave javnog poziva
4. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od dvanaest (12) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe


V.

Za sufinanciranje programa iz čl. II osiguran je iznosu od 640.000,00 kn, od čega:
1. NATJECATELJSKI SPORT – TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA – 150.000,00 kn
2. OPĆI TROŠKOVI NATJECATELJSKIH UDRUGA – 270.000,00 kn
3. SUFINANCIRANJE NAGRADA ZA RAD TRENERA – 100.000,00 kn
4. REKREATIVNI SPORT – PROGRAMI UDRUGA. – 80.000,00 kn
5. SPORTSKE MANIFESTACIJE – DRŽAVNE SEOSKE IGRE – 100.000,000 kn
Temeljem postojećih kriterija Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave povjerenstvo će vršiti odabir i izraditi prijedlog financiranja programa, a Izvršni odbor temeljem čl. 38 Statuta Zajednice donijeti odluku o sufinanciranju Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu.

VI.

Prijedlozi programa za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2021.
godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 15.02.2021. godine.

Prijedlozi programa za JP u sportu Grada Lepoglave za 2021. god. predaju se na adresu:

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA LEPOGLAVE
Varaždinska 1
42250 LEPOGLAVA

s napomenom:

''JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE U 2021. GODINI''
ili osobno u ured Zajednice.


Za dodatne informacije obratiti se na telefon 098 806 370 ili e-mail: lepoglavasport@gmail.com

VII.

Sve udruge čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave u 2021. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

Kriteriji za sudjelovanje u pozivu za prikupljanje prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu grada Lepoglave za 2021. godinu


Pravo podnošenja prijave programa imaju sportski klubovi/udruge članice Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati sportsku djelatnost.

Da bi program udruge mogao biti uvršten u program javnih potreba u sportu predlagatelj mora zadovoljavati opće i posebne uvjete te dostaviti dokumentaciju koja se po istima traži. Posebni uvjeti su navedeni uz svaku pojedinu programsku aktivnost iz poziva.

Opći uvjeti – provjerava tajnik Zajednice:

• da je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske/Registar sportskih djelatnosti te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
• da djeluje na području Lepoglave
• da ima sjedište na području grada Lepoglave
• da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima
• da udruga ima osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenoga
programa/aktivnosti
• da je punopravna članica Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave

Opći uvjeti – obvezna dokumentacija:

1. presliku isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba – trenera - koje će
realizirati prijavljeni program (diploma o stručnoj osposobljenosti ili licenca za
trenere)
2. kopija zapisnika sa zadnje sjednice Skupštine kao i potvrdu da udruga djeluje u mandatu
3. potvrda o istinitosti i točnosti podataka
4. opisni obrazac za programe i projekte u sportu – OS
5. obrazac Proračuna programa i projekata u sportu – PRS
6. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, izdanu nakon objave javnog poziva
7. izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.
8. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od dvanaest (12) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe


Natjecateljski sport – treninzi i natjecanje sportaša

1. program sportske škole (program sportske obuke mladih-početnici)
2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija
3. program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta- vrhunski sport


Posebni uvjeti:

Sportski klub mora:

• imati osigurane uvjete za provedbu programa treninga i natjecanja sportaša na
području grada Lepoglave ili Varaždinske županije
• mora raspolagati odgovarajućim stručnim kadrom za provođenje programa u skladu s odredbama Zakona o sportu (NN broj 71/06)
• provoditi programe treninga i natjecanja sportaša sukladno propozicijama nadležnih saveza najmanje
• voditi detaljnu evidenciju članova sportske škole, registriranih sportaša mlađih dobnih kategorija, registriranih sportaša seniorskog uzrasta
• aktivno sudjelovati na svim obveznim natjecanjima:
o sudjelovanje u obveznim liga i kup natjecanjima koje organizira nadležni savez za sportove sa ligaškim sustavom natjecanja
o sudjelovanje na državnim Prvenstvima i Kupovima koje organizira nadležni savez za sportove s pojedinačnim sustavnom natjecanja
• biti članica u Nacionalnom sportskom savezu

Dokumentacija za dokazivanje ispunjavanja posebnih uvjeta:

1. preslike dokaza o stručnoj spremi osoba koje provode stručni rad (diploma, licence)
2. dokaze o sudjelovanju na službenim natjecanjima organiziranim od strane nacionalnog ili međunarodnog sportskog saveza
3. evidenciju o registriranim igračima ovjerena od nacionalnog saveza
4. ispunjen obrazac općih podataka A te obrazac B

Kriteriji:

• rezultatska dostignuća postignuta u službenim nacionalnim i međunarodnim natjecanjima
• broj registriranih sportaša s kojima se provodi program treninga i natjecanja sportaša, broj sportaša po selekciji
• broj neregistriranih sportaša s kojima se provodi program sportske obuke i sportskog treninga
• broj uzrasnih selekcija obuhvaćenih sportskim programom u odnosu na mogući broj uzrasnih selekcija s kojima klub može provoditi program
• broj i vrsta stručnog kadra koji provodi program treninga i natjecanja, organiziranost kluba
• programi sportske škole i sportaša seniorskog uzrasta priznaju se isključivo klubovima koji provode program treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija osim u sportskim granama gdje bavljenje sportom nije moguće ili preporučljivo prije seniorskog uzrasta
• kvaliteta izvještavanja o izvršenju programa
• vrednovanje programa temeljem Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava

Rekreativni sport – Programi udruga za 2021. godinu

Posebni uvjeti:
• pravo na prijavu programa imaju pravne osobe registrirane za obavljanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana
• prijavitelj je osigurao ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenoga programa/aktivnosti

Dokumentacija za dokazivanje ispunjavanja posebnih uvjeta:

• obrazac općih podataka A te obrazac C
• detaljan opis programa sa procjenom osoba uključenih u program
• opis važnosti provedbe programa za sudionike i sport Grada Lepoglave
• detaljan financijski plan sa istaknutim troškovima za provedbu prijavljenoga programa/aktivnosti

Kriteriji

• prethodno iskustvo predlagatelja u organizaciji i provođenju programa koje je predložio
• korištenje lokacije za obavljanje djelatnosti (vrsta i termin sportskog objekta, priroda), iskorištavanje postojećih ljudskih i materijalnih resursa radi racionalizacije troškova
• obuhvaćena dobna kategorija
• ciljane društvene skupine (prednost imaju socijalno i zdravstveno ugrožene skupine)
• trajanje programa i održivost programa
• udio samostalnog sufinanciranja programa


Rekreativni sport – Sportske manifestacije/ Državne seoske igre 2021.

Posebni uvjeti:
• pravo na prijavu programa imaju pravne osobe registrirane za obavljanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana
• prijavitelj je osigurao ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenoga programa/aktivnosti

Dokumentacija za dokazivanje ispunjavanja posebnih uvjeta:

• obrazac općih podataka A
• opis programa sa procjenom osoba uključenih u program
• opis važnosti provedbe programa za sudionike i sport Grada Lepoglave
• detaljan financijski plan sa istaknutim troškovima za provedbu prijavljenoga programa/aktivnosti

Kriteriji

• prethodno iskustvo predlagatelja u organizaciji i provođenju programa koje je predložio
• korištenje lokacije za obavljanje djelatnosti (vrsta i termin sportskog objekta, priroda), iskorištavanje postojećih ljudskih i materijalnih resursa radi racionalizacije troškova
• obuhvaćena dobna kategorija

U Lepoglavi, 31.12.2020.


Predsjednik ZSUGL
Tonko Županić
Print

Documents to download